Windykacja należności

Kancelaria oferuje usługi w zakresie windykacja należności. Proces ten obejmuje zasadniczo obejmuje trzy etapy.

Pierwszym jest próba polubownego rozwiązania sporu i uzyskanie zapłaty w drodze negocjacji.

W przypadku niepowodzenia tychże czynności zachodzi konieczność dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego. Na tym etapie Kancelaria wykonuje wszystkie czynności związane ze sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacją Klienta przed sądami.

Ostatnim etapem jest wyegzekwowanie od zobowiązanego należności stwierdzonej wyrokiem, czyli podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń obejmujących zarówno postępowanie egzekucyjne jak i upadłościowe.

Naszym celem nadrzędnym jest dobro Klienta. Wszelkie czynności są poprzedzone kompleksową analizą sprawy oraz podejmowane w taki sposób aby zminimalizować ryzyko procesowe.